Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA Công nghệ sinh học

Đoàn Thị Quỳnh Hoa

CTV trợ lý đào tạo khoa CNSH - Trường Đại học Mở TP.HCM
SH,

Nguyễn Thị Nguyệt

Tổng vụ - Công ty Mejonson
SH,

Đỗ Trung Hậu

Trưởng phòng kiểm định chất lượng - Công ty TNHH Công nghệ sinh học Khoa Thương
SH, SH03B1/SH03VS

Thái Hữu Phú

Chuyên viên - Trường ĐH Mở Tp. Hồ Chí Minh
SH, SH01A1

Doanh nghiệp hợp tác