Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA Xây dựng và Điện

NGUYỄN NGỌC ANH

Trưởng phòng - Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh
KT, CN01B

Doanh nghiệp hợp tác