Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu câu lạc bộ Cựu Sinh viên

GIỚI THIỆU

Công tác Cựu sinh viên là một trong những công tác trọng tâm của nhà trường trong thời gian gần đây. Nhà trường tin rằng sự thành công của quý anh chị sau khi rời ghế nhà trường là động lực quan trọng để Nhà trường tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo.

Trên cơ sở đó, Câu lạc bộ Cựu sinh viên trường đã được thành lập nhằm mục đích tập hợp, kết nối các Cựu sinh viên Trường ở tất cả các bậc học, hình thức đào tạo (sau đây gọi chung là Cựu sinh viên) với mong muốn chia sẻ kinh nghiệm, mở ra môi trường giao lưu, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau trong công việc và cuộc sống đồng thời gắn kết và ủng hộ sự phát triển của Nhà trường và hỗ trợ sinh viên

Nhà trường tin rằng với sự tích cực và trách nhiệm, các anh chị sẽ xây dựng được một cộng đồng Cựu sinh viên Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh năng động, thành công và có nhiều đóng góp quý giá cho sự phát triển chung của Nhà trường và xã hội.

BAN CHỦ NHIỆM CÂU LẠC BỘ CỰU SINH VIÊN
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG TẠM THỜI CỦA CÂU LẠC BỘ
 

Doanh nghiệp hợp tác