Chào mừng anh chị truy cập Cổng thông tin Cựu sinh viên Trường Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

CỰU SINH VIÊN THÀNH ĐẠT KHOA Quản trị kinh doanh

Nguyễn Thành Hoá

Chuyên viên - Khoa Kinh tế và Quản lý công, Trường ĐH Mở TP.HCM
QT, DH07QT04

Doanh nghiệp hợp tác